You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Reklamační řád kadeřnictví Em-Hair platný od 1. ledna 2017:

Tento reklamační řád je vydán provozovatelem kadeřnictví, obchodní společností Em Hair s.r.o. se sídlem Štefánikova 259/51, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílvložka C 274220, IČ 05990921

dále jen „provozovatel kadeřnictví“

1. Předmět

Tento reklamační řád upravuje podmínky, způsob a rozsah uplatňování práv zákazníka z vadného plnění, které vyplývá z odpovědnosti obchodní společnosti Em Hair s.r.o. se sídlem Štefánikova 259/51, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílvložka C 274220, IČ 05990921 za vady poskytnutých kadeřnických služeb nebo prodaného zboží .

2. Uplatňování reklamací

Při reklamaci je zákazník povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. V případě ústního podání reklamace je zástupce provozovatele kadeřnictví povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol a zákazníkovi vydat potvrzení o přijetí reklamace. Reklamační protokol podepíše přejímající zástupce provozovatele kadeřnictví i zákazník, který svým podpisem vyslovuje souhlas s obsahem reklamačního protokolu.

3. Vyřizování reklamací

Provozovatel kadeřnictví je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je zákazníkem požadován. Provozovatel kadeřnictví je povinen po potřebném prozkoumání skutkových okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta

4. Způsob vyřízení reklamace

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady poskytnuté služby nebo v případech, kdy je to možné i v poskytnutí náhradní služby nebo výměny zboží. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, budou důvody zamítnutí reklamace písemně sděleny zákazníkovi.

5. V ostatním platí pro reklamace ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

info@em-hair.cz